تصاویری از دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ترک

تصاویری از افتتاح مرکز ترک: